ฤกษ์ดีสำหรับเข้าบ้านใหม่

ฤกษ์ดีสำหรับเข้าบ้านใหม่ คือเวลาใด 

วันเสารที่ 9 เดือน 9 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที

หรือวันพระ หรือวันเกิดแม่ หรือวันปีใหม่ ดี


พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้


ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใด

ประพฤติสุจริตด้วยกาย  

ประพฤติสุจริต ด้วยวาจา

ประพฤติสุจริตด้วยใจ

ในเวลาเช้า

เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใด

ประพฤติสุจริตด้วยกาย

ประพฤติสุจริตด้วยวาจา

ประพฤติสุจริตด้วยใจ

ในเวลาเที่ยง

เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใด

ประพฤติสุจริตด้วยกาย

ประพฤติสุจริตด้วยวาจา

ประพฤติสุจริตด้วยใจ

ในเวลาเย็น

เวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด

เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี
(สุปุพพัณหสูตร  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต หัวข้อ ๕๙๕)

© Copyright A.i.Design Studio Limited

A.i.Design Studio Company Limited

4 Soi Senanikom 1 Soi 32 Ladprao 

Bangkok Thailand

10230

 

call : 081-832-0753

call : 02-272-6753

fax : 02-272-6750

email : aidesign@aidesign.co.th

Line id : aidesign.co.th

  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
© Copyright A.i.Design Studio Limited