การให้บริการ

ออกแบบตกแต่งภายใน

บริษัท เอ.ไอ.ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด รับออกแบบ เขียนแบบ บริการงานให้คำปรึกษา และบริหารงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในโครงการหลากหลายประเภท เช่น บ้านพักอาศัย ห้องชุดพักอาศัย สำนักงาน โชว์รูม ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิติ้มอลล์ ศูนย์ประชุม โรงพยาบาล คลีนิก โรงภาพยนต์ ห้องสมุด โรงแรม รีสอร์ท บ้านตัวอย่าง ห้องตัวอย่าง สำนักงานขาย

Aidesign รับออกแบบงานตกแต่งภายใน ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบงานต่อเติม ออกแบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ออกแบบงานระบบแสงสว่าง ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ออกแบบงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล ออกแบบงานป้ายและกราฟฟิก

งานออกแบบตกแต่งภายในของเอไอดีไซน์ นอกจากจะคำนึงถึงความสวยงามที่มองเห็นได้ด้วยตาแล้ว ยังคำนึงความปลอดภัย การใช้งานที่ง่าย สะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

การให้บริการงานออกแบบตกแต่งภายในของ บริษัท เอ.ไอ.ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด อาจเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ นำเสนอคอนเซปท์หรือแนวทางในการออกแบบ จัดทำแบบแสดงการเลือกใช้วัสดุตกแต่ง นำเสนอรูปของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ จัดวางผังห้อง วางผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ผังงานตกแต่งฝ้าเพดาน วางผังงานไฟฟ้า-แสงสว่าง วางผังห้องน้ำ นำเสนอแบบรูปด้านของงานตกแต่งผนัง จัดทำภาพเสมือนจริงหรือทัศนียภาพ งานเขียนแบบสำหรับการก่อสร้างงานตกแต่งภายใน แบบงานต่อเติมอาคาร แบบงานระบบทางวิศวกรรมทุกประเภท แบบรายละเอียดการสร้างเฟอร์นิเจอร์ รายการกำหนดสเปกการใช้วัสดุ การจัดทำเอกสารประมาณราคา จัดทำเอกสารสำหรับให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ไปจนถึงการบริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

โดยทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตามเหมาะสม

การวางผัง
การวางผัง

aidesign งานออกแบบและจัดทำแบบการวางผังงานตกแต่งและการจัดวางเฟอนิเจอร์

การทำภาพงานตกแต่ง
การทำภาพงานตกแต่ง

aidesign งานจัดทำภาพ 3D Perspective เพื่อแสดงแนวความคิดในการออกแบบตกแต่ง

แบบรูปด้าน
แบบรูปด้าน

aidesign งานจัดทำแบบรูปด้านของพื้นที่ที่ตกแต่งเพื่อแสดงความคิดในงานออกแบบ

บอร์ดวัสดุตกแต่ง
บอร์ดวัสดุตกแต่ง

aidesign งานจัดทำภาพหรือบอร์ดแสดงวัสดุที่ใช้ในการออกแบบตกแต่ง

แบบเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์
แบบเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์

aidesign จัดทำแบบแสดงการเลือกใช้เฟอนิเจอร์ในงานออกแบบตกแต่ง

กำหนดวัสดุตกแต่ง
กำหนดวัสดุตกแต่ง

aidesign จัดทำรายการ ( Specification )การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตกแต่ง เพื่อประกอบในแบบก่อสร้าง ( Interior Working Drawing )

เขียนแบบงานก่อสร้าง
เขียนแบบงานก่อสร้าง

aidesign จัดทำแบบเพื่องานก่อสร้าง ( Interior Working Drawing) อันได้แก่ แปลน รูปด้าน เฟอนิเจอร์ และ ดีเทล

แบบเฟอร์นิเจอร์
แบบเฟอร์นิเจอร์

จัดทำแบบงานจัดทำเฟอนิเจอร์

แบบขยายงานตกแต่ง
แบบขยายงานตกแต่ง

aidesign จัดทำแบบแสดงรายละเอียดในการก่อสร้าง เช่น แสดงการจบชิ้นงานและการต่อกันของวัสดุ

แบบงานวิศวกรรม
แบบงานวิศวกรรม

aidesign จัดทำแบบงานออกแบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นงานวิศวกรรมโยธา งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบแสงสว่าง งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบเครื่องกล งานระบบรักษาความปลอดภัย งานระบบสื่อสาร

แบบใบเสนอราคา
แบบใบเสนอราคา

aidesign งานจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอราคาของผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อการประมูล ( BOQ) หรืองานจัดทำราคากลาง

ควบคุมงานตกแต่ง
ควบคุมงานตกแต่ง

aidesign ให้บริการควบคุมหรือบริหารงานก่อสร้าง