งานก่อสร้างตกแต่งภายในต้องมีแบบหรือไม่ ?

สาเหตุที่งานก่อสร้างงานตกแต่งภายใน จำเป็นต้องมีแบบเพราะมันมีประโยชน์หลายประการ คือ

  1. แบบจะทำให้ได้งานที่มีมาตรฐาน ทั้งรูปแบบ การเลือกใช้วัสดุในงานก่อสร้างตกแต่งภายใน

  2. แบบสามารถนำมาใช้กำหนดขั้นตอนการทำงานก่อสร้างตกแต่งภายใน

  3. แบบนำมาใช้ในการทำราคา หรือ นำมาใช้เปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม

  4. แบบสามารถนำมาใช้ไว้สำหรับอ้างอิงเพื่อการปรับปรุง ต่อเติมหรือการดูแลรักษาบ้าน งานก่อสร้างตกแต่งภายใน ได้ในภายหลัง


โดยชนิดของแบบก่อสร้างตกแต่งภายใน ที่สำคัญที่ควรมีคือ

  1. แบบสถาปัตยกรรมภายใน หรือ แบบตกแต่งภายใน เช่น แบบแปลนการใช้สอยพื้นที่ แบบแปลนฝ้าเพดาน แบบประตู-หน้าต่าง แบบรูปด้านผนังตกแต่งภายในอาคาร แบบรูปตัดภายในอาคาร ...

  2. แบบโครงสร้างส่วนต่อเติม เช่น แบบงานฐานราก แบบเสา แบบคาน แบบโครงหลังคา แบบโครงสร้างบันได...

  3. แบบงานระบบประกอบอาคาร เช่น แบบงานระบบไฟฟ้า แบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล แบบระบบปรับอากาศ ...

  4. แบบงานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งเข้าที่ และแบบงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ...

  5. รายการประกอบแบบที่ระบุการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และตกแต่งภายใน ...


แบบตัวอย่าง แบบงานออกแบบผนังตกแต่งภายใน โดย Aidesign Studio

แบบตัวอย่าง แบบงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดย Aidesign Studio

แบบตัวอย่าง แบบงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โดย Aidesign Studio

© Copyright A.i.Design Studio Limited