top of page

งานก่อสร้างตกแต่งภายในต้องมีแบบหรือไม่ ?

สาเหตุที่งานก่อสร้างงานตกแต่งภายใน จำเป็นต้องมีแบบเพราะมันมีประโยชน์หลายประการ คือ

  1. แบบจะทำให้ได้งานที่มีมาตรฐาน ทั้งรูปแบบ การเลือกใช้วัสดุในงานก่อสร้างตกแต่งภายใน

  2. แบบสามารถนำมาใช้กำหนดขั้นตอนการทำงานก่อสร้างตกแต่งภายใน

  3. แบบนำมาใช้ในการทำราคา หรือ นำมาใช้เปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม

  4. แบบสามารถนำมาใช้ไว้สำหรับอ้างอิงเพื่อการปรับปรุง ต่อเติมหรือการดูแลรักษาบ้าน งานก่อสร้างตกแต่งภายใน ได้ในภายหลัง


โดยชนิดของแบบก่อสร้างตกแต่งภายใน ที่สำคัญที่ควรมีคือ

  1. แบบสถาปัตยกรรมภายใน หรือ แบบตกแต่งภายใน เช่น แบบแปลนการใช้สอยพื้นที่ แบบแปลนฝ้าเพดาน แบบประตู-หน้าต่าง แบบรูปด้านผนังตกแต่งภายในอาคาร แบบรูปตัดภายในอาคาร ...

  2. แบบโครงสร้างส่วนต่อเติม เช่น แบบงานฐานราก แบบเสา แบบคาน แบบโครงหลังคา แบบโครงสร้างบันได...

  3. แบบงานระบบประกอบอาคาร เช่น แบบงานระบบไฟฟ้า แบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล แบบระบบปรับอากาศ ...

  4. แบบงานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งเข้าที่ และแบบงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ...

  5. รายการประกอบแบบที่ระบุการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และตกแต่งภายใน ...


Comments


© Copyright A.i.Design Studio Limited
bottom of page